Η Πολυτεχνική ανα δόμηση δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνικής υποστήριξης υφισταμένων κτιρίων εφαρμόζοντας πρόγραμμα για την πρόληψη, την αποκατάσταση βλαβών καθώς και την βελτίωση – αναβάθμιση των εγκαταστάσεων όπου απαιτείται.

Αναλυτικότερα αναλαμβάνει :

1. Προληπτικούς – περιοδικούς ελέγχους για την εντόπιση και αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Καταγραφή προβλημάτων και ενημέρωση του πελάτη καθώς και προτάσεις για θεραπεία των βλαβών.

2. Άμεση αντιμετώπιση εκτάκτου προβλήματος στον ελάχιστο δυνατό χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης, με προτεραιότητα στην ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου.

3. Προτάσεις βελτίωσης των εγκαταστάσεων του κτιρίου για την αναβάθμισή του , καθώς και για την ελαχιστοποίηση των δαπανών λειτουργίας του.