Τεχνοοικονομική Υποστήριξη Μελέτης Έργου
Φάση 1η ( προμελέτη έργου ) Οι υπηρεσίες της τεχνοοικονομικής υποστήριξης ενός έργου αφορούν στην παροχή συμβουλών για την οριστικοποίηση...
Περισσότερα..
Διοίκηση Τεχνικών Έργων
Η εταιρεία μας έχει θεσπίσει διαδικασίες διοίκησης τεχνικών έργων, με την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής που έχει ως αποτέλεσμα την...
Περισσότερα..
Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Οι υπηρεσίες διαχείρισης αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης ενός έργου και εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση της κατασκευής του μέσα στα χρονικά,...
Περισσότερα..
Σχετικά με εμάς

Πώς δουλεύουμε

Αναλύουμε - Σχεδιάζουμε
Η πρώτη φάση μετά την ανάληψη ενός έργου είναι η κατανόηση των συνθηκών και των αναγκών του έργου.

Οι μηχανικοί μας, αναλύουν τις φάσεις των εργασιών και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, με βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Έτσι, γίνεται η επιλογή των υλικών και η καταγραφή των εργασιών και των συνεργείων που θα εργαστούν.
Καταγράφουμε - Προγραμματίζουμε
Αναλυτική προμέτρηση και καταγραφή των υλικών και των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν, ώστε να στηθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι υλοποιήσιμο και θα είναι η βάση και ο άξονας του έργου.
Κατασκευάζουμε
Υλοποίηση των σχεδίων με έμπειρους εργατοτεχνίτες και διαρκή επίβλεψη από πεπειραμένους μηχανικούς.

Καθημερινός έλεγχος τήρησης του συμπεφωνημένου χρονοδιαγράμματος καθώς και της ποιότητας τόσο των υλικών, που ενσωματώνονται στο έργο, όσο και των εργασιών που υλοποιούνται.

Διαρκής παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας και έλεγχος για τήρηση όλων των μέσων και μέτρων Ατομικής προστασίας και Υγιεινής των Εργαζομένων και του έργου.
Ολοκληρώνουμε - Παραδίδουμε
Έλεγχος του περατωμένου έργου, διόρθωση τυχόν ελλείψεων και παράδοσή του, στον Ιδιοκτήτη.