Οι υπηρεσίες διαχείρισης αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης ενός έργου και εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση της κατασκευής του μέσα στα χρονικά, ποιοτικά και οικονομικά πλαίσια που έχουν τεθεί.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης έργου περιλαμβάνουν εργασίες που συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:

– Ανάλυση – Κατανόηση του αντικειμένου του έργου.

– Συντονισμός και παρακολούθηση χρονικού προγραμματισμός του έργου.

– Συντονισμός και παρακολούθηση προυπολογισμού του έργου.

– Συντονισμός τεχνικού και ανθρωπίνου δυναμικού.

– Συνεχής έλεγχος της ποιότητας υλικών και εφαρμογής τους .

– Επίλυση τεχνικών προβλημάτων επί τόπου του έργου.

– Επίλυση προβλημάτων καθυστερήσεων.

– Επιμετρήσεις των εφαρμοσμένων υλικών και των ποσοτήτων τους.

– Ενημέρωση συγκριτικού πίνακα έργου.

– Συνεχής ενημέρωση του ιδιοκτήτη του έργου για την πρόοδό του