Η εταιρεία μας έχει θεσπίσει διαδικασίες διοίκησης τεχνικών έργων, με την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση πληροφόρηση για το χρόνο, την ποιότητα των υλικών και το κόστος του έργου.

Μετά την μελέτη και πριν την εκκίνηση του έργου πρέπει να ακολουθήσουμε με προσοχή σημαντικά βήματα για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τους καλύτερους χρόνους κατασκευής όπως επίσης την μέγιστη ποιότητα και το χαμηλότερο κόστος.

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου ενημερώνουμε το διάγραμμα χρονικού προγραμματισμού (Gant), ελέγχουμε τον προϋπολογισμό για αποφυγή υπερβάσεων ανά κατηγορία εργασιών και εγκρίνουμε πιστοποιημένα υλικά βάση των προδιαγραφών τους.

Η διαδικασία διοίκησης τεχνικών έργων περιλαμβάνει :

– Ανάλυση – Κατανόηση του αντικειμένου του έργου.
– Προμέτρηση ποσοτήτων υλικών & εργασιών.
– Σύνταξη Χρονικού προγραμματισμού του έργου.
– Σύνταξη λίστας υλικών και προδιαγραφές αυτών.
– Σύνταξη προϋπολογισμού του έργου.
– Συνεχή έλεγχο ποιότητας υλικών.
– Συνεχή ενημέρωση χρονοδιαγράμματος.
– Συνεχή ενημέρωση – έλεγχο προϋπολογισμού.
– Εβδομαδιαίες αναφορές σε σχέση με τον χρόνο και το κόστος του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.