Φάση 1η ( προμελέτη έργου )

Οι υπηρεσίες της τεχνοοικονομικής υποστήριξης ενός έργου αφορούν στην παροχή συμβουλών για την οριστικοποίηση της μελέτης και την ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών της.
Οι υπηρεσίες της προκοστολόγησης περιλαμβάνουν εργασίες που συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:

  • Ανάλυση των σχεδίων της προμελέτης
  • Καταγραφή των κατάλληλων υλικών
  • Προμέτρηση ποσοτήτων
  • Συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών και του τρόπου εφαρμογής των.
  • Σύγκριση υλικών με παρόμοιες προδιαγραφές και ανάλυση σχέσης κόστους και ποιότητας

Φάση 2η ( μελέτη έργου )

Οι υπηρεσίες της κοστολόγησης ενός έργου αφορούν στην σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού για το προβλεπόμενο κόστος βάσει της οριστικής μελέτης και οριστικών σχεδίων εφαρμογής.
Οι διαδικασία εξαγωγής του τελικού προϋπολογισμού περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  • Ανάλυση των τελικών σχεδίων μελέτης και των εργασιών που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές
  • Προμέτρηση των τελικών ποσοτήτων
  • Τελική κοστολόγηση του έργου με τα προδιαγεγραμμένα υλικά και τις εργασίες