26.04
2019

Ασφαλής εργασία

1Τα εργοτάξια είναι οι χώροι όπου οι συνθήκες ασφάλειας μεταβάλλονται συνεχώς με την πρόοδο των εργασιών.

Ο συντονιστής – τεχνικός ασφαλείας  του κάθε έργου υποχρεωτικά ενημερώνει τους εργαζόμενους για  τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν καθώς και για τα μέτρα υγιεινής του εργοταξίου.

Κάθε εργαζόμενος  πρέπει να φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του συντονιστή –  τεχνικού ασφαλείας.

Σε κάθε εργοτάξιο τοποθετείται σήμανση με τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας  ΕΛΟΤ 1801:2008 στην εργασία. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε τον τρόπο αξιολόγησης  και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλειας  για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής μας.

Τα οφέλη για  την επιχείρησή μας από την εφαρμογή του πρότυπου  ΕΛΟΤ 1801:2008 είναι τα κάτωθι :

 • Μείωση των κινδύνων υγείας και ασφάλειας.
 • Καλύτερη διαχείριση των κίνδυνων υγείας και ασφάλειας.
 • Συμμόρφωση με την νομοθεσία.
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας.
26.04
2019

Αποτελεσματική ομαδική εργασία

Τα χαρακτηριστικά  των  επιτυχημένων  ομαδικών εργασιών μας είναι η συμμετοχή των τεχνικών μας   με μακροχρόνια εμπειρία στην κατασκευή των τεχνικών έργων,  καθώς και η μακροχρόνια γνωριμία μεταξύ τους.

Στις ομάδες συμμετέχουν έμπειροι μηχανικοί, εργοδηγοί καθώς και τεχνίτες κάθε απαιτούμενης ειδικότητας για να  επιτευχθεί  το βέλτιστο αποτέλεσμα στον συντομότερο χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Ο συντονιστής – μηχανικός της ομάδας  έχει υπόψη του τα κάτωθι :

 • Επιλέγει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην ομάδα με διαφορετικές ειδικότητες.
 • Συντονίζει όλους τους τεχνίτες διαφορετικών ειδικοτήτων .
 • Επιλέγει με κριτήριο την εμπειρία και τις γνώσεις των τεχνικών του.
 • Επιλέγει με κριτήριο προηγούμενα εκτελεσθέντα έργα.
 • Ενημερώνει για τον ακριβή προσδιορισμό του αντικείμενο.
 • Δημιουργεί χρονοδιαγράμματα και ενημερώνει τους τεχνίτες.
 • Ενημερώνεται από κάθε ειδικότητα για τυχόν διευκρινίσεις και επιλύει αυτές.

 

Η απόκτηση του πρότυπου ISO 9001:2015, επιβεβαιώνει την θέληση της εταιρείας  μας να βελτιώσει  την  διαχείριση – συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρεία μας..