26.04
2019

Ασφαλής εργασία

1Τα εργοτάξια είναι οι χώροι όπου οι συνθήκες ασφάλειας μεταβάλλονται συνεχώς με την πρόοδο των εργασιών.

Ο συντονιστής – τεχνικός ασφαλείας  του κάθε έργου υποχρεωτικά ενημερώνει τους εργαζόμενους για  τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν καθώς και για τα μέτρα υγιεινής του εργοταξίου.

Κάθε εργαζόμενος  πρέπει να φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του συντονιστή –  τεχνικού ασφαλείας.

Σε κάθε εργοτάξιο τοποθετείται σήμανση με τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας  ΕΛΟΤ 1801:2008 στην εργασία. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε τον τρόπο αξιολόγησης  και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλειας  για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής μας.

Τα οφέλη για  την επιχείρησή μας από την εφαρμογή του πρότυπου  ΕΛΟΤ 1801:2008 είναι τα κάτωθι :

  • Μείωση των κινδύνων υγείας και ασφάλειας.
  • Καλύτερη διαχείριση των κίνδυνων υγείας και ασφάλειας.
  • Συμμόρφωση με την νομοθεσία.
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας.